ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Praca

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
Zainteresowanych prosimy o złożenie aplikacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz oświadczenia dla kandydatów:

oświadczenie *doc
oświadczenie *pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”), poinformować należy:

Kto jest Administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa
(dalej „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych  można się skontaktować pod następującym adresem
e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem poczty skierowanej na adres Administratora  (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych?

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia rekrutacji
na stanowisko pracy:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  §  1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);
- na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a  RODO w pozostałym zakresie.

Jak długo dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego  okresu Administrator będzie usuwać podane przez  Panią/Pana dane.

Komu Administrator udostępnia dane?

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane administratorom aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy,  ponadto mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie są Pani/Pana prawa w zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
- prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),
- prawo żądania usunięcia danych (art. 17 RODO),
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej podane dane kontaktowe.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu  Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych,
nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

W jaki sposób będą przetwarzane dane?

Gdy ma to zastosowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Ogłoszenia archiwalne

 
 
  • Utworzył(a): Administrator , 2015-12-03 12:54:00
  • Ostatnia modyfikacja: Adriana Pawlak, 2018-06-11 14:33:28