Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 01.10.2020   
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Praca

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. 
Zainteresowanych prosimy o złożenie aplikacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ogłoszeniu oraz oświadczenia dla kandydatów.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”), poinformować należy:

Kto jest Administratorem danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem danych osobowych Pani/Pana będzie:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa

(dalej „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod następującym adresem
 e-mail: iod@zgnwola.waw.pl, albo za pośrednictwem poczty skierowanej na adres Administratora (najlepiej z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych).

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych?

Pani/Pana dane Administrator przetwarzać będzie w celu przeprowadzenia rekrutacji
na stanowisko pracy:

-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221  §  1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.);

-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);

-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.

Jak długo dane będą przechowywane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu rekrutacji.
Po upływie tego okresu Administrator będzie usuwać podane przez Panią/Pana dane.

Komu Administrator udostępnia dane?

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane administratorom aplikacji Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu
m.st. Warszawy, ponadto mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie są Pani/Pana prawa w zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem danych Administrator zapewnia Pani/Panu:

-prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

-prawo żądania sprostowania danych (art. 16 RODO),

-prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO).

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem na powyżej podane dane kontaktowe.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie.

W jaki sposób będą przetwarzane dane?

Gdy ma to zastosowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji.

 
 
  • Utworzył(a): Administrator , 2015-12-03 12:54:00
  • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-02-26 08:50:18