Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 22.10.2018   
Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa

Konkurs 1/2017

Szczegóły
Status Archiwalne
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 2017-04-12
Termin składania ofert 2017-05-08 14:00:00

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.
(z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat,
Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem miejsc postojowych usytuowanych w halach garażowych przy ul. Piaskowej 7 i Piaskowej 9 w Warszawie.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. J. Bema 70, I piętro, pokój nr 101

Termin składania ofert upływa w dniu 8 maja 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 1400.

 

Lista miejsc postojowych przeznaczonych do najmu w konkursie ofert stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Regulamin konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

wniesienie stosownego wadium na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o numerze 56 1030 1508 0000 0005 5088 2043, prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

złożenie oferty według wzoru określonego w Regulaminie konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej i opisanej kopercie,

przedłożenie do wglądu oryginału potwierdzenia wpłaconego wadium przed złożeniem oferty.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.

Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu, nie będą rozpatrywane.

Po wygraniu konkursu oferent zobowiązany jest do podpisania umowy najmu wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.

Oferent zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu
do przejęcia miejsca postojowego na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz wpłacenia kaucji, przelewem na rachunek bankowy w wysokości trzymiesięcznego czynszu łącznie
ze świadczeniami i podatkiem VAT, z wyłączeniem przypadków określonych w § 17 ust. 6 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.).

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania miejsca postojowego wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub części, bądź rezygnacji ze złożonej oferty, bez podania przyczyny.

Posiedzenie komisji konkursowej, na które zapraszamy zainteresowanych oferentów, odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. (środa) o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, przy al. „Solidarności” 90 w Warszawie, p. I, sala nr 110.

 

 

Lista miejsc postojowych przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne są na stronach internetowych:  www.wola.waw.pl, www.zgnwola.waw.pl

 

 

Pakiety informacyjne o konkursie udostępnia oraz dodatkowych informacji udziela
Dział Realizacji Dochodów ZGN Wola ul. J. Bema 70, I piętro, pok. 112, od poniedziałku
do piątku w godz. 730 - 1530, pod nr tel. 22 495-81-83, 22 495-81-70, 22 495-81-04, 22 495-81-51,
22 495-81-36.

 

  • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2017-04-12 14:21:53
  • Ostatnia modyfikacja: Ewa Szaniewska, 2018-03-27 14:19:57