ZGN Wola
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Ożarowska 61 - 135,40 m2

Ożarowska 61
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 13,00 zł
Stawka minimalna za m2 pow. dodatkowej 7,00 zł
Wadium 1538,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Oferta poza konkursem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Biurowe
  • Handlowe
  • Usługowe
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło, ul. Ciołka 33, tel. 22 836 06 13 wew. 122
Lokal przeznaczony do wynajęcia poza konkursem ofert. Przeznaczenie lokalu: biuro, handel, nieuciążliwe usługi.
Opis lokalu
Adres Ożarowska 61
Obręb / działka 6-06-10/21
Usytuowanie front, parter, piwnica, wejście z podwórza
Wejście
  • z podwórza
Kondygnacja
  • Parter
  • Piwnica
Powierzchnia całkowita 135,40 m2
Powierzchnia podstawowa 98,35 m2
Powierzchnia dodatkowa 37,05 m2
Brak informacji o roszczeniach. Wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa. Stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności. Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy. Zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności. Wspólnota Mieszkaniowa planuje szlifowanie lastryko na klatkach schodowych. Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Moczydło - uchwała nr XCIV/2805/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r., na terenie oznaczonym symbolem 16 MW. Zgodnie z § 17 uchwały m.in: dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, dopuszcza się realizację pochylni dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych w dowiązaniu do istniejących schodów zewnętrznych, dopuszcza się realizację reklam i szyldów reklamowych, zgodnie z przepisami w § 5 ust.2 uchwały, nakazuje się zachowanie wystroju elewacji, nakazuje się zachowanie obecnych stref wejściowych do budynków mieszkalnych i lokali usługowych, dla budynków ustala się zakaz zmian bryły budynku i kompozycji elewacji wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi, wyklucza się zmianę podziałów otworów okiennych oraz wyklucza się zabudowę balkonów. Teren podlega ochronie na mocy przepisów odrębnych jako układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków, nr rejestru 1537– oznaczony na rysunku planu symbolem KZ-RZ/1, dla którego ustala się, że wszelka działalność na tym terenie zmieniająca przestrzeń oraz formy architektoniczne i plastyczne obiektów, jak również lokalizacja nowych obiektów kubaturowych, prace dotyczące rekompozycji roślinności, małej architektury, umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych wymagają uzgodnienia właściwego Konserwatora Zabytków. W 2018 r. planowane jest zadanie inwestycyjne związane z rewitalizacją terenów będących własnością m.st. Warszawy pomiędzy ul. Czorsztyńską, Ożarowską, Deotymy, al. Prymasa Tysiąclecia. Lokal w budynku o konstrukcji tradycyjnej. Tynki cementowo-wapienne, malowanie emulsyjne i olejne, glazura, drzwi wewnętrzne drewniane, witryny 1-o szybowe, drzwi stalowe wejściowe, okna drewniane od zaplecza, terakota, wykładzina PCV - stan techniczny dostateczny. drzwi zewnętrzne od zaplecza stalowe - stan techniczny dobry. Instalacja elektryczna - do dalszego użytkowania, istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wod-kan i instalacja c.o - do dalszego użytkowania.
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-05-25 11:53:08