Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.10.2018   
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Ogrodowa 55 - 86,90 m2

 • Ogrodowa 55
 • Ogrodowa 55
 • Ogrodowa 55
 • Ogrodowa 55
 • Ogrodowa 55
 • Ogrodowa 55
 • Ogrodowa 55
 • Ogrodowa 55
Ogrodowa 55 Ogrodowa 55 Ogrodowa 55 Ogrodowa 55 Ogrodowa 55 Ogrodowa 55 Ogrodowa 55 Ogrodowa 55
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Wadium 869,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
 • Inne
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Ogrodowa, ul. Ogrodowa 28/30, tel. 22 620 93 11 wew. 213

Komunikatem z dnia 23.01.2018 r. Burmistrz Dzielnicy Wola unieważnił konkurs ofert na najem lokali w części dotyczącej najmu lokalu położonego w Warszawie przy ul. Ogrodowej 55 (poz. 4) w wykazie lokali przeznaczonych do wynajęcia w drodze konkursu, ogłoszonym w dniu 9 stycznia 2018 r.

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Wola 

Opis lokalu
Adres Ogrodowa 55
Obręb / działka 6-01-01/28
Usytuowanie oficyna, parter, wejście z bramy
Wejście
 • z prześwitu bramowego
Kondygnacja
 • Parter
Powierzchnia całkowita 86,90 m2
Powierzchnia podstawowa 86,90 m2

brak informacji o roszczeniach, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr LXXXV/2214/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rejonu ulicy Żelaznej – część północna A, na terenie oznaczonym symbolem 3A UMW; zgodnie z § 23 uchwały m.in: lokalizacja usług, dostępnych od strony przestrzeni publicznej, w parterach budynków – zasięg wg rysunku planu; zasady rozmieszczania nośników reklamy oraz szyldów wg § 9 pkt 4; zakaz usług uciążliwych, obiektów uciążliwych i urządzeń uciążliwych; zasady parkowania wg § 12 pkt 11 lit. a, b, e, i, j, k, l; teren jest częścią założenia urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych wymienionego w § 7 pkt 1 lit. m, wskazanego na rysunku planu, podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, dla którego wszelkie działania wymagają uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Lokal w dostatecznym stanie technicznym. Pomalowanie ściany i sufity. Stolarka okienna i drzwiowa - stan dostateczny. Posadzki drewniane, wykładzina, PCV - stan dostateczny. Urządzenia sanitarne - stan dostateczny, bateria umywalkowa - stan niedostateczny. Zasilanie elektyczne 3-fazowe - stan dobry.  Instalacja wewnątrzlokalowa - stan dostateczny. Lampy oświetleniowe żarowo-jarzeniowe- stan dostateczny, źródła światła do uzupełnienia. Osprzęt elektryczny - stan dostateczny. Instalacja domofonowa  - stan dobry. Instalacja teletechniczna - stan dostateczny. Istnieje możliwość zawarcia indywidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej.

Lokalizacja
 • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-01-09 11:44:42
 • Ostatnia modyfikacja: Konrad Rolski, 2018-01-24 15:49:01
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu