Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 21.10.2018   
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Leszno 11 - 17,03 m2

  • Leszno 11
  • Leszno 11
  • Leszno 11
  • Leszno 11
  • Leszno 11
Leszno 11 Leszno 11 Leszno 11 Leszno 11 Leszno 11
Opis oferty
Stawka minimalna netto za m2 pow. podstawowej 10,00 zł
Wadium 170,00 zł
Okres najmu 3 lata
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Przeznaczenie lokalu
  • Inne
Informacja o stanie tech. i klucze do lokalu Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Młynów, ul. Wawelberga 15, tel. 22 632 10 60 wew. 104
Lokal przeznaczony do wynajęcia w drodze konkursu ofert. Przeznaczenie lokalu: usługi rzemieślnicze o charakterze deficytowym.
Opis lokalu
Adres Leszno 11
Obręb / działka 6-03-17/29
Usytuowanie front, parter, wejście z ulicy
Wejście
  • z ulicy
Kondygnacja
  • Parter
Powierzchnia całkowita 17,03 m2
Powierzchnia podstawowa 17,03 m2
Powierzchnia dodatkowa 17,03 m2

do nieruchomości zgłoszono roszczenia, z zastrzeżeniem § 12 Regulaminu Konkursu ofert na najem lokali użytkowych; wykonanie ewentualnego remontu i adaptacji lokalu dla potrzeb prowadzonej działalności odbywa się na koszt Najemcy, w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa; stan techniczny lokalu zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin– najemca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w ofercie, że z uwagi na zastany i znany stan techniczny lokalu oraz znany dotychczasowy sposób jego użytkowania, w przypadku zawarcia umowy najmu, nie będzie zgłaszał roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wszelkich nakładów poniesionych na zagospodarowanie i modernizację lokalu, w celu rozpoczęcia w nim proponowanych działalności;  Oferent jest związany ofertą przez okres dwóch miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu - zaoferowana stawka czynszu nie podlega negocjacji i w związku z faktem, że podmiot gospodarczy prowadzi działalność na własne ryzyko, składając ofertę powinien wziąć pod uwagę stan techniczny lokalu, wartość koniecznych robót remontowych i adaptacyjnych i inne koszty rozpoczęcia działalności;

Budynek znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania - uchwała nr XCIV/2410/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Towarowej, na terenie oznaczonym symbolem 1.3a MW(U); zgodnie z § 22 uchwały m.in: przeznaczenie terenu: podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa; usługi w parterach zabudowy w pierzejach ulic; sytuowanie reklam zgodnie z przepisami § 15; budynek wymieniony w § 8 ust. 3 i 4, oznaczony na rysunku planu jako „budynek chroniony ustaleniami planu” – zakres ochrony jak dla obiektów w ewidencji zabytków, zgodnie z § 8 ust. 5 i 6; dopuszcza się modernizację wyposażenia technicznego, remont elewacji bez zniekształcania ich elewacji frontowej (w szczególności – bez stosowania zewnętrznych okładzin) i charakterystycznych detali architektonicznych (w tym balustrad). Układ urbanistyczny ulicy Leszno ujety w rejestrze zabytków pod nr 279. Budynek przy ul. Leszno 11 ujęty w gminnej ewidencji zabytków pod poz. WOL20709 (Kamienica firmy "A. Bakalarz i Sp). Wjazd na teren z ul. Karolkowej. ZGN Wola wystąpi do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zaleceń konserwatorskich wobec lokalu. Tynki cementowo-wapienne w całym lokalu w stanie dostatecznym. Ściany i sufit wyłożone są płytą G-K do demontażu lub wykorzystania przez przyszłego najemce. Malowanie farbą emulsyjną w stanie dostatecznym. Drzwi wejściowe aluminiowe z nadświetlem otwieranym w stanie dostatecznym. Witryna w lokalu aluminiowa bez parapetu w stanie dostatecznym. Podłoga z terakoty w całym lokalu w stanie dostatecznym. Zasilanie 1-fazowe niezależne w stanie dostatecznym. Instalacja wewnętrzna do dostosowania przez przyszłego najemcę stosownie do jego potrzeb. Istnieje mozliwość zawarcia inwidualnej umowy na dostawę energii elektrycznej. Instalacja wodno-kanalizacyjna w stanie dostatecznym. Wykonana z PP-R i PCV opomiarowana wodomierzami zw i cw. Instalacja grzewcza centralna w stanie dostatecznym. Wykonana z PP-R z grzejnikiem płytowym stalowym. Istnieje stara zakorkowana instalacja gazowa. Lokal wyposażony jest wydzielonymi ściankami z G-K w pomieszczenie WC o wysokości 2.20 bez drzwi w stanie dostatecznym. Jeden zlewozmywak w stanie dostatecznym. Ustęp ze spłuczką ustępową typu dolnopłuk w stanie dostatecznym. Zawór przelotowy w stanie dostatecznym oraz zawór czerpalny w stanie dostatecznym. Grzejnik płytowy z zaworem termostatycznym. W lokalu jest wentylacja grawitacyjna. 

Lokalizacja
  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-01-09 11:35:03
  • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-01-09 11:38:37
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu