Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 24.03.2019   
Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Konkurs 4/2018

Szczegóły
Status Archiwalne
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 2018-04-24
Termin składania ofert 2018-05-23 12:00:00

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych.

 

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. J. Bema 70, sekretariat (I piętro).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2018 r. (środa) o godzinie 12:00.

 

1. Lista lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
    zawiadomienia.

2. Regulamin konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1) wniesienie stosownego wadium na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola
     m.st. Warszawy o numerze 56 1030 1508 0000 0005 5088 2043, prowadzone przez Bank Handlowy w
     Warszawie S.A.

2) złożenie oferty według wzoru określonego w Regulaminie konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w 
    zamkniętej kopercie.

4. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.

5. Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami
    określonymi w ww. Regulaminie, nie będą rozpatrywane.

6. Po wygraniu konkursu, oferent zobowiązany jest do podpisania umowy najmu wraz z załącznikami, w tym
    złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 4 i ust. 5 kpc., w terminie
    10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu. Opłaty z tego tytułu obciążają po 50% Najemcę i
    Wynajmującego.

7. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia kaucji przelewem na rachunek bankowy w wysokości
    trzymiesięcznego czynszu łącznie ze świadczeniami i podatkiem VAT, w terminie 10 dni roboczych od daty
    podpisania umowy najmu.

8. Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu
    oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części, bez podania przyczyny, na dowolnym etapie
    postępowania.

9. Posiedzenie komisji konkursowej, na które zapraszam zainteresowanych oferentów, odbędzie się w dniu
    23.05.2018 r. (środa) o godz. 12:15 w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola
    m.st. Warszawy, ul. J. Bema 70 w Warszawie, parter, sala konferencyjna.

 

UWAGA! Wyklucza się prowadzenie w lokalach użytkowych, umieszczonych na liście konkursowej, punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich tzw. dopalaczy.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem zamieszczonym na stronie http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/inspirator_rownosciowy_wersja_rozszerzona20.02.2013.pdf
i w przypadku podpisania umowy przyjęcia do stosowania zasad równego traktowania określonych w „Inspiratorze równościowym”.

 

Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne są na stronach internetowych: www.wola.waw.pl, www.zgnwola.waw.pl.

Pakiety informacyjne o konkursie udostępnia oraz dodatkowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych ZGN Wola ul. J. Bema 70, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, pod nr tel. 22 495-81-70, 22 495-81-04,
22 495-81-51, 22 495-81-36.

 

Powiązane oferty

  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2018-04-24 12:03:35
  • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-09-04 14:41:56
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu