Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 632-32-15, fax.(22) 632-72-42
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.06.2018   
Imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Konkurs 4/2017

Szczegóły
Status Archiwalne
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 2017-05-30
Termin składania ofert 2017-06-21 14:00:00

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.
(z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres
do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat Burmistrz Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych.

 

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami  w Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy, przy ul. Bema 70, sekretariat (I piętro).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2017 r. (środa) o godzinie 1400.

 

Lista lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w konkursie ofert stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zawiadomienia.

Regulamin konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

wniesienie stosownego wadium na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o numerze 56 1030 1508 0000 0005 5088 2043, prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

złożenie oferty według wzoru określonego w Regulaminie konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej i opisanej kopercie,

przedłożenie do wglądu oryginału potwierdzenia wpłaconego wadium przed złożeniem oferty.

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.

Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w ww. Regulaminie, nie będą rozpatrywane.

Po wygraniu konkursu, oferent zobowiązany jest do podpisania umowy najmu wraz z załącznikami,
w tym złożenia oświadczenia notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 4 i ust. 5 kpc., w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu. Opłaty z tego tytułu obciążają
po 50% Najemcę i Wynajmującego.

Oferent zobowiązany jest do wpłacenia kaucji przelewem na rachunek bankowy w wysokości trzymiesięcznego czynszu łącznie ze świadczeniami i podatkiem VAT, w terminie 10 dni roboczych
od daty podpisania umowy najmu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu lub unieważnienia konkursu w całości lub części, bądź rezygnacji ze złożonej oferty, bez podania przyczyny.

Posiedzenie komisji konkursowej, na które zapraszam zainteresowanych oferentów, odbędzie się
w dniu 23.06.2017 r. (piątek) o godz. 900 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy
al. Solidarności 90, I piętro, sala 110.

 

UWAGA! Wyklucza się prowadzenie w lokalach użytkowych, umieszczonych na liście konkursowej, punktów gier na automatach o niskich wygranych oraz sprzedaży artykułów kolekcjonerskich
tzw. dopalaczy.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentem zamieszczonym na stronie http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/inspirator_rownosciowy_wersja_rozszerzona20.02.2013.pdf
i w przypadku podpisania umowy przyjęcia do stosowania zasad równego traktowania określonych
w „Inspiratorze równościowym”.

 

Lista lokali przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne
są na stronach internetowych: www.wola.waw.pl, www.zgnwola.waw.pl.

Pakiety informacyjne o konkursie udostępnia oraz dodatkowych informacji udziela
Dział Realizacji Dochodów ZGN Wola ul. Bema 70, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530, pod nr tel. 22 495-81-70, 22 495-81-04, 22 495-81-51, 22 495-81-36.

 

Powiązane oferty

  • Utworzył(a): Eliza Miszewska, 2017-05-30 10:44:06
  • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2017-08-14 12:53:36
WYSZUKIWARKA
ulica
tryb wynajmu
pow. całkowita
-
m2
okres najmu
wejście
kondygnacja
przeznaczenie
lokalu