Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 24.03.2019   
Imieniny: Gabrieli, Marka, Seweryna

Konkurs 2/2018

Szczegóły
Status Archiwalne
Tryb wynajmu Konkurs na najem do 3 lat
Data ogłoszenia 2018-04-24
Termin składania ofert 2018-05-16 12:00:00

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2018 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.
(z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych
w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat,
Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na najem komunalnych garaży.

 

Oferty należy składać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy, przy ul. J. Bema 70, sekretariat (I piętro).

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godzinie 12:00.

 

1. Lista komunalnych garaży przeznaczonych do najmu w konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

2. Regulamin konkursu ofert stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

1) wniesienie stosownego wadium na konto Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o numerze 56 1030 1508 0000 0005 5088 2043, prowadzone przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.,

2) złożenie oferty według wzoru określonego w Regulaminie konkursu wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie.

4. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.

5. Oferty złożone po terminie, poza obowiązującym trybem oraz sporządzone niezgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie konkursu, nie będą rozpatrywane.

6. Po wygraniu konkursu oferent zobowiązany jest do podpisania umowy najmu wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty ogłoszenia Komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.

7. Oferent zobowiązany jest w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy najmu do przejęcia garażu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz wpłacenia kaucji, przelewem na rachunek bankowy w wysokości trzymiesięcznego czynszu łącznie ze świadczeniami i podatkiem VAT.

8. Burmistrz zastrzega sobie prawo wycofania garażu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub części, bądź rezygnacji ze złożonej oferty, bez podania przyczyny.

9. Posiedzenie komisji konkursowej, na które zapraszamy zainteresowanych oferentów, odbędzie się w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 12:15 w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy ul. J. Bema 70 w Warszawie, parter, sala konferencyjna.

Lista komunalnych garaży przeznaczonych do wynajęcia, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne są na stronach internetowych:  www.wola.waw.pl, www.zgnwola.waw.pl.

Pakiety informacyjne o konkursie udostępnia oraz dodatkowych informacji udziela Dział Lokali Użytkowych ZGN Wola ul. J. Bema 70, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, pod nr tel. 22 495-81-47, 22 495-81-65, 22 495-81-70, 22 495-81-51, 22 495-81-36.

Powiązane oferty

  • Utworzył(a): Ewa Szaniewska, 2018-04-24 13:02:08
  • Ostatnia modyfikacja: Eliza Miszewska, 2018-09-04 14:42:08