Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Restrukturyzacja zadłużenia

ZGN Wola informuje, że Rada m.st. Warszawy w dniu 30 maja 2019 r. przyjęła uchwałę nr XIII/295/2019 w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy  (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 14.06.2019r., poz. 7500). Uchwała nr XXIX/842/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. wydłużyła terminy dla Programu Restrukturyzacji Zadłużenia w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Do programu restrukturyzacji mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które spełniają wszystkie z nw. warunków:

 1. posiadały zadłużenie na dzień 31.12.2018 r., które do dnia złożenia wniosku nie zostało spłacone;
 2. złożą w ZGN Wola wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie do dnia 29.06.2021 r.;
 3. podpiszą z ZGN Wola umowę dotyczącą restrukturyzacji zadłużenia.

Do restrukturyzacji mogą przystąpić również osoby, których zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. jest objęte umową ratalnąlub umową o odroczeniu terminu płatności, a wówczas w zależności od wyboru wariantu restrukturyzacjiuzyskają umorzenie 40% lub 60% dotychczas niespłaconej wartości tych umów.

Formy restrukturyzacji - do wyboru zależnie od sytuacji lub decyzji dłużnika:

 1. spłata 40% zadłużenia i umorzenie 60% zadłużenia, w przypadku:
  1. spłaty jednorazowej 40% wartości zadłużenia;
  2. spłat ratalnych 40% długu przez dłużników ogrzewających mieszkania energią elektryczną;
   W ww. przypadkach spłata 1 zł daje prawo do umorzenia 1,50 zł, co stanowi 150% zysku na transakcji.
 2. spłata 60% zadłużenia i umorzenie 40% zadłużenia, w przypadku:
  1. spłat ratalnych 60% zadłużenia przez innych, niż wskazani w punkcie 1
  2. dłużników głównych;b)spłat ratalnych 60% zadłużenia przez dłużników solidarnych (współzamieszkujących);
   W ww. przypadkach spłata 1 zł daje prawo do umorzenia 0,67 zł, co stanowi 66,67% zysku.

Dodatkowe korzyści z udziału w Programie Restrukturyzacji 2019:

 1. już od dnia złożenia wniosku wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę;
 2. po zawarciu umowy zawieszenie prowadzonej przez komornika egzekucji pieniężnej;
 3. po zawarciu umowy  zawieszenie postępowania o eksmisję z lokalu - po uprzednim okazaniu w Dziale Windykacji ZGN Wola kopii złożonego  wniosku o ponowny najem w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90.
 4. po zawarciu umowy i realizowaniu jej przez co najmniej 3 miesiące możliwość  ubiegania się w ww. Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola o przywrócenie umowy najmu lokalu (o ile powodem wypowiedzenia poprzedniej umowy było zadłużenie lokalu).
 5. dłużnicy solidarni  po spłaceniu  60% tzw. swojej części długu  uzyskują  zwolnienie z pozostałej części długu; Przykład: 1 rodzic i 2 dzieci odpowiadają solidarnie za zadłużenie w wysokości 9.000 zł. Na każde z ww. dzieci przypadać będzie dług 3.000 zł (9.000: 3) i każde po spłaceniu 60% tego swojego długu, tj. 1.800 zł, zostanie zwolnione z konieczności udziału w spłacie reszty długu. Każde z tych dzieci zatem poprzez spłatę 1.800 zł, czyli 20% całości długu, uzyskuje zwolnienie od spłaty reszty długu, tj. 7.200 zł, czyli z 80% ciążącego na nim długu solidarnego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
  W ww. przypadku spłata 1 zł daje prawo do zwolnienia z 4,00 zł długu, co stanowi 400,00% zysku.
 6. dziedziczenie umowy - w przypadku śmierci dłużnika –  jego spadkobiercy w terminie do 12 m-cy od daty śmierci dłużnika mogą złożyć wniosek o kontynuowanie umowy zawartej ze zmarłym dłużnikiem.

Formularz wniosku o restrukturyzację zadłużenia dostępny jest:

 • na stronie internetowej Zakładu pod adresem: www.zgnwola.waw.pl
 • w siedzibie ZGN Wola pod adresem: ul. J. Bema 70;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Koło pod adresem: ul. Ciołka 33;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Młynów pod adresem: ul. Wawelberga 15;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Nowolipki pod adresem: ul. Nowolipki 16;
 • w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Ogrodowa pod adresem: ul. Ogrodowa 28/30.

Składanie wniosków

Wypełniony wniosek (lub skan wypełnione wniosku) należy wysłać na adres e-mail: kancelaria@zgnwola.waw.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz wypełniony wniosek można złożyć:

 1. w siedzibie ZGN Wola ul. J. Bema 70 osobiście;
 2. w Terenowych Zespołach Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30, Wawelberga 15)
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-08-08 08:43:08
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-08-24 14:34:42