Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 28.09.2020   
Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

o naborze ofert odnośnie lokali wydzielonych do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata na realizację zadań określonych w §42 ust 1 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 132, poz.3937 z późń. zm.)

Na podstawie uchwały Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Nr 13009/2018 z dnia 27 czerwca 2018r. z zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola wydzielono lokale mieszkalne do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata na realizację zadań określonych w §41 ust. 1 uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy. Uchwała zawierająca informacje o wydzielonych lokalach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia oraz dostępna jest na stronie internetowej www.wola.waw.pl oraz w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Wola Al. Solidarności 90 w Warszawie, pokój 314, tel. 22 325 66 30 lub sekretariacie Wydziału Zasobów Lokalowych pokój nr 310 tel. 22 443 58 50.

Uchwała Nr 13009/2018 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 27 czerwca 2018 r.

♦  Wykaz lokali przeznaczonych do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata

Oferta w sprawie pozyskania lokalu z przeznaczeniem do przekazania na rzecz organizacji pozarządowej na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata na realizację zadań określonych w §41 ust. 1 Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009r.

♦  Załączniki niezbędne do oferty najmu lokali wydzielonych do przekazania na rzecz organizacji pozarządowych na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata na realizację zadań określonych w §41 ust. 1 Uchwały Nr LVIII/1751/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 132, poz. 3937 z późn. zm.)

Informacja dotycząca  stanu formalno – prawnego oraz technicznego lokali/ lokalu

Lokale usytuowane w budynkach wielorodzinnych. Lokale wymagają remontu. Remont lokali obciąża organizację pozarządową na podstawie porozumienia remontowego zawartego z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami                 w Dzielnicy Wola ul. Bema 70.  Budynki, w których usytuowane są lokale ujęte są w gminnej ewidencji zabytków.

Remonty w lokalach winny być poprzedzone złożeniem wniosku określającego zakres prac remontowych. W zakresie niektórych prac remontowych niezbędne będzie uzyskanie zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Informacja o ewentualnych zaleceniach konserwatorskich

W związku z tym, iż budynki są ujęte w gminnej ewidencji zabytków  niektóre roboty budowlane wymagają uzgodnień z konserwatorem zabytków.

Warunki przekazania lokali/u

Określenie celu na jaki lokal/lokale mogą być wykorzystane:

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób/ podopiecznych organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań z zakresu:

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.   

Określenie celu na jaki lokal nie może być wykorzystany

Wykorzystanie lokalu na prowadzenie działalności (biuro) w celach użytkowych, najem komercyjny i okazjonalny, inne wykorzystanie na cele użytkowe

Czas na jaki lokal/e zostaną wynajęte:

Lokale zostaną wynajęte na okres trzech lat.

Wymogi dotyczące formy złożenia oferty

Termin składania ofert: od dnia 1 sierpnia 2018 r. od godz. 8.00   do dnia  24 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00.

Miejsce składania ofert  Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Al. Solidarności 90, pokój nr 310, IIIp. w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 16.00

  1. Oferty najmu należy składać wyłącznie na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 niniejszego zawiadomienia,
  2. Ofertę z załącznikami należy złożyć: w zamkniętej, zaklejonej kopercie, opisanej nazwą i siedzibą oferenta z adresem lokalu, którego oferta dotyczy.
  3. Wykaz niezbędnych załączników (dokumentów), jakie należy dołączyć stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia.

Oferty złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego), niekompletne,  na niewłaściwym formularzu  nie zostaną rozpatrzone. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty, w przypadku konieczności dokonania pogłębionej analizy ofert.

Miejsce i czas zapoznania się ze stanem technicznym

Ze stanem technicznym lokalu/ lokali można się zapoznać po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu oględzin z administratorem danego lokalu w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców. Lokale udostępniane będą zainteresowanym w  dniach od 9 do 31 lica 2018 r., w godzinach pracy TZOM.  Stan techniczny zgodny ze stanem faktycznym w dacie oględzin lokali i nie zwalnia oferenta z konieczności dokonania własnej oceny technicznej.

 

ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Z DNIEM 1 LIPCA 2013 R. PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM ZA ODBIÓR ODPADÓW STAJE SIĘ M.ST. WARSZAWA. ZMIANY DOTYCZĄ MIESZKANCÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH, BLOKÓW WIELORODZINNYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI, W KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. 
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z MATERIAŁAMI:

♦ UCHWAŁA NR LI/1497/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Z DNIA 7 MARCA 2013 R. W SPRAWIE METOD USTALENIA OPŁATY ORAZ USTALENIA STAWKI OPŁATY ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI  (zobacz
♦ PLAKAT "NOWE ZASADY SEGREGOWANIA"  (zobacz)

ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE STRONĄ  www.czysta.um.warszawa.pl

♦  PAMIĘTAJ, WYPOWIEDZ OBECNĄ UMOWĘ NA ODBIÓR ODPADÓW 

 ZMIANY DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW (zobacz) 

♦  W związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 września 2015 r. wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla m.st. Warszawy, w okresie od 1 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. wynosi 5776,94 zł.

 
  • Utworzył(a): Administrator , 2015-11-18 16:13:00
  • Ostatnia modyfikacja: Magdalena Prochoń, 2018-07-11 12:22:12