Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 14.08.2020   
Imieniny: Alfreda, Maksymiliana, Selmy

Ogłoszenie | Ostroroga 25, Parking

Szczegóły
Adres nieruchomości Ostroroga 25
Oznaczenie nieruchomości wg danych ewidencyjnych gruntów Działka ew. nr 19 z obrębu 6-03-08
Powierzchnia nieruchomości 732,00 m2
Opis nieruchomości (sposób zagospodarowania)

Działka gruntowa niezabudowana, położona
w obszarze, który jest objęty mpzp obszaru Młynowa

 –  jednostka terenowa 23F MW (U)

Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking.
Okres dzierżawy do 3 lat
Wysokość czynszu 2379,00 zł netto miesięcznie + podatek od towarów i usług VAT
Termin wnoszenia czynszu Pierwsza płatność w terminie 10 dni roboczych od dnia zawrcia umowy, kolejne wpłaty do 10-tego dnia każdego miesiąca
Zasady waloryzacji czynszu IV kwartał każdego roku kalendarzowego z mocą obowiązującą od 1 stycznia następnego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 września danego roku.
Dodatkowe informacje

Dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na parking jest niezgodna
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Młynowa, jednak jest dopuszczalna do czasu realizacji ustaleń planu miejscowego.

Do gruntu zgłoszone są roszczenia byłych właścicieli. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku realizacji założeń mpzp oraz w przypadku decyzji
o zwrocie przedmiotowego gruntu byłym właścicielom lub sprzedaży.

Istniejący parking zlokalizowany jest dodatkowo na działce nr 20 z obrębu 6-03-08, która stanowi część pasa drogi ulicy Ostroroga. Dzierżawca w przypadku zamiaru wykorzystania części lub całości ww. działki, zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych pozwoleń od zarządcy drogi.

Zakład nie dysponuje sąsiednią działką nr 21 z obrębu 6-03-08.

Dokumenty do pobrania

  ostroroga-25.pdf
Lokalizacja
  • Utworzył(a): Łukasz Jagliński, 2019-03-20 13:00:45
  • Ostatnia modyfikacja: Łukasz Jagliński, 2019-12-17 13:44:50