Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
panorama Woli
Dziś jest: 01.10.2020   
Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Dzierżawa

Grunty m.st. Warszawy, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, udostępniane są w formie umowy dzierżawy. Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia jest realizowana zgodnie z zarządzeniem nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy (z późn.zm.)

Krok 1:

Wybierz miejsce, które chcesz wydzierżawić na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Linki pomocne do ustalenia danych ewidencyjnych gruntu:

Linki pomocne do ustalenia zarządcy drogi:

Krok 2:

Skontaktuj się w pracownikami Działu Dzierżawy Gruntów, pod nr tel.: 22 495 84 32 aby upewnić się czy grunt, którym jesteś zainteresowany jest administrowany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Krok 3:

Złóż wniosek o dzierżawę nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Oświadczenie zgodnie ze wzorem
 2. Odbitkę z zasadniczej mapy miasta z zaznaczeniem obszaru będącego przedmiotem wniosku (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
  Uwaga: Odbitkę z zasadniczej mapy m.st. Warszawy można zakupić w Biurze Geodezji i Katastru z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sandomierskiej 12, 02-567 Warszawa, nr tel.: 22 44 31 660. Koszt zakupu mapy ponosi wnioskodawca.
 3. Uchwałę o wyborze Zarządu i uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
 4. NIP, REGON/PESEL
 5. Opcjonalnie Oświadczenie o zamiarze korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK). Więcej o e-BOK znajdziesz tutaj.
  Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Termin odpowiedzi:

 • Informacja o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu wniosku będzie przekazana po uzyskaniu stosownych opinii potwierdzających możliwość udostępnienia gruntu m.st. Warszawy w formie umowy dzierżawy.

Uwagi:

 1. W przypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 2. Przed zawarciem umowy dzierżawy na okres powyżej 3 miesięcy, przygotowywany jest i podawany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz sporządza się i podaje do publicznej wiadomości, jeżeli po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 3. Gdy z wnioskiem o dzierżawę gruntu zwróci się więcej niż jeden wnioskodawca nieruchomości m.st. Warszawy wydzierżawia się na podstawie przetargu (konkursu ofert).
 4. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto uwzględniające cele dzierżawy zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. z późn. zm.
 5. Stawki czynszu mogą być aktualizowane raz w roku.
 6. Tytułem zabezpieczenia terminowego uiszczania czynszu i innych roszczeń wydzierżawiającego wynikających z umowy, dzierżawca może być zobowiązany do wpłacenia kaucji pieniężnej i/lub poddania się rygorowi egzekucji stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Sposób zabezpieczenia umowy zależy od rodzaju umowy i celu dzierżawy.
 7. Dopuszcza się roczne rozliczanie czynszu dzierżawnego. W przypadku zainteresowania proponowanym rozwiązaniem, należy złożyć oświadczenie o rocznym rozliczaniu faktur.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 5. Zarządzenie nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela nieruchomości jest Prezydent m.st. Warszawy, zmienione zarządzeniem nr 90/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
 • Utworzył(a): Dariusz Nowak-Nova, 2019-01-25 12:36:33
 • Ostatnia modyfikacja: Dariusz Nowak-Nova, 2020-04-17 15:15:14