Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Zdjęcie 1
Dziś jest: 23.07.2018   
Imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

Dzierżawa gruntu

Grunty m.st. Warszawy, administrowane przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, udostępniane są w formie umowy dzierżawy. Procedura przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia jest realizowana zgodnie z  Zarządzeniem nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Treść Zarządzenia nr 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy, wraz z załącznikami (czytaj)

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o dzierżawę nieruchomości (pobierz formularz wersja. doc) (pobierz formularz wersja. pdf) 
  • Oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca nie posiada zaległości wobec m.st. Warszawy/ oświadczenie potwierdzające, że wnioskodawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu (pobierz formularz wersja. doc) (pobierz formularz wersja. pdf)
  • Odbitka z zasadniczej mapy miasta wraz z nakładkami SURE (w przypadku nowej dzierżawy powyżej 3 miesięcy), lub szkic mapy (w przypadku krótkoterminowej dzierżawy nieruchomości lub ponownego zawarcia umowy).
  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną– wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
  • Uchwała o wyborze Zarządu i Uchwała upoważniająca Zarząd do zawarcia umowy dzierżawy w przypadku, gdy stroną  umowy będzie Wspólnota Mieszkaniowa.
  • W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • NIP, REGON/PESEL, seria i numer dowodu osobistego.
  • W przypadku osób niepełnosprawnych bądź rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych wnioskujących o dzierżawę indywidualnego miejsca postojowego  - kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Uwaga: Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień w trakcie rozpatrywania wniosku.

Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć, wraz z wymaganymi dokumentami, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprowadzenie czynności zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy. Przygotowanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz zawarcie umowy dzierżawy, możliwe jest po uzyskaniu pozytywnej opinii Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,  oraz innych aprobujących opinii, wymaganych w zależności od celu dzierżawy i lokalizacji nieruchomości. Regułą jest przeprowadzanie oględzin i pomiarów nieruchomości, z udziałem Wnioskodawcy, skutkujące sporządzeniem notatki ze spotkania i dokumentacji fotograficznej.

Treść Umowy dzierżawy, stanowiącej załącznik do Zarządzenia 811/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2017 r. (czytaj),  w szczególnych sytuacjach  może być dostosowana do stanu faktycznego.

W wypadku złożenia wniosku niekompletnego, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

 

 
 
« powrót
  • Utworzył(a): Administrator , 2016-03-18 10:06:22
  • Ostatnia modyfikacja: Michał Szczęśniak, 2018-03-28 13:29:40